De leerplicht is in Nederland strak geregeld. De wet geeft precies aan hoeveel jaren en hoeveel uren per jaar kinderen naar school moeten. Scholen moeten ouders daarover informeren en moeten controleren of ouders zich aan deze regels houden.

Daarom kent elke school dezelfde verlofregeling. Daarin staat precies wanneer kinderen in aanmerking kunnen komen voor extra verlof onder schooltijd. De leerplichtambtenaar komt regelmatig op school controleren of de school afwezigheid administreert en volgens de regels verlof verleent. Ouders die verlof niet aanvragen of hun kinderen ongeoorloofd laten verzuimen kunnen beboet worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tegen een afgewezen verlofaanvraag schriftelijk beroep aan te tekenen. Met name de mogelijkheid tot het opnemen van extra vakantiedagen onder schooltijd is sterk aan banden gelegd en wordt nauwkeurig gecontroleerd.

Volgens artikel 11 van de Leerplichtwet hoeft een kind niet naar school wanneer:

  1. De school gesloten is of het onderwijs is geschorst.
  2. Schoolbezoek verboden is op grond van overheidsvoorschriften.
  3. De leerling bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school is ontzegd.
  4. De leerling wegens ziekte verhinderd is de school te bezoeken.
  5. De leerling wegens vervulling van plichten, voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging verhinderd is de school te bezoeken.
  6. De leerling vanwege specifieke aard van beroep van één vd ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.
  7. De leerling door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken.

De regels 1 t/m 5 spreken voor zich.
Voor regel 6 en 7 dient U een aanvraagformulier in te vullen dat U op school kunt krijgen. Voor het verlenen van lang buitengewoon verlof (vakantie) kan slechts toestemming worden gegeven indien de werkomstandigheden van de ouder(s) het gezin niet in de gelegenheid stelt om tijdens de schoolvakanties 14 dagen onafgebroken met elkaar op vakantie te gaan. Er kan toestemming worden verkregen voor ten hoogste 10 dagen per schooljaar.

Voor het verlenen van verlof gelden de volgende omstandigheden:

·         12 ½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van ouders/grootouders.
·         25-,40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders/grootouders.
·         Huwelijk van bloed- en aanverwanten.
·         Overlijden van bloed- en aanverwanten.
·         2 dagen voor een verhuizing.
·         Extra verlof kan verleend worden voor bezichtigen nieuwe school/nieuw huis.
·         Geboorte binnen het eigen gezin.
·         Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten.

Bij omstandigheden waarin bovenstaande verlofregeling niet voorziet, zal de beslissingsbevoegdheid liggen bij de directeur van de school, eventueel in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Indien U niet eens bent met de beslissing van de directeur, bestaat er een mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan.