Op Basisschool Lambertus werken we met de 1-Onderwijsroute. De 1-Onderwijsroute beschrijft de stappen en beslismomenten die cyclisch gezet worden ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen op groeps- en schoolniveau. Het vormgeven van de groepsplannen en deze twee keer in het jaar planmatig te bespreken en te evalueren, maakt onderdeel uit van deze route.

Intern ondersteuningsteam

Het behoort tot de taken van de school om het onderwijs zo in te richten dat de ontwikkeling van kinderen centraal gesteld wordt, waarbij vooral uitgegaan wordt van de kwaliteiten van de kinderen. Het streven is om de begeleiding in de klas te organiseren, waarbij de leerkrachten ondersteuning kunnen krijgen. Het onderwijs op onze school is daarom zodanig ingericht dat er adequaat afgestemd kan worden op de instructie- en ondersteuningsbehoefte van de kinderen.

De school hanteert een intern ondersteuningsteam; dit bestaat uit onderwijskundig leider en/of locatieleider, regisseurs en leermonitoren. De school werkt samen met verschillende partners, educatieve ondersteuners vanuit de beleidsgroep Passend Onderwijs, externe instanties (zoals erkende psychologen praktijken), het Centrum voor Jeugd en Gezin en GGD. De leermonitor en regisseurs ondersteunen de leerkrachten bij de te zetten stappen. Zij monitoren de kwaliteit, de groeidocumenten en de visie van de ondersteuning binnen de school en hebben -indien gewenst- zitting in het ondersteuningsteam. Zij onderhouden contact met de externen, leerkrachten en ouders om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijsaanbod, de aanwezige expertise en de (on)mogelijkheden van de school. Dat geeft een bredere kijk op vragen die er zijn binnen het schoolsysteem gericht op Passend Onderwijs. In elk geval komt het ondersteuningsteam met advies of een hulpaanbod voor ouders en/of leerkracht. Uiteraard vindt dit plaats in samenspraak met de ouders van de leerling