Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Sinds 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht. Het idee achter Passend Onderwijs is dat scholen zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de verschillen tussen kinderen. Ook als een kind specifieke ondersteuning nodig heeft.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Ieder schoolbestuur heeft sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Zij is wettelijk verplicht om passende ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij een school wordt aangemeld. Elke school stelt binnen Passend Onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het maakt duidelijk wat men van de school kan verwachten. Het ondersteuningsprofiel van onze school is te bekijken op www.scholenopdekaart.nl. Het schoolondersteuningsprofiel heeft ook een functie bij het realiseren van een dekkend aanbod van onderwijs en ondersteuning in de regio. Dit laatste is een verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband moet de relatie worden gelegd met de schoolondersteuningsprofielen van de scholen in de bijbehorende regio. De scholen van Veldvest zijn aangesloten bij samenwerkingsverband De Kempen.

COMMISSIE VAN INTAKE EN TOELAATBAARHEID (CVIT)

Na aanmelding zal de school eerst zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren. Bij dit onderzoek kan de school de CvIT (Commissie van Intake en Toelaatbaarheid) van Veldvest betrekken. In deze commissie hebben onder andere de directeur en de orthopedagoog van het speciaal basisonderwijs zitting. Zij zijn goed op de hoogte van de onderwijskundige mogelijkheden op de basisscholen, de speciale school voor basisonderwijs en andere opvangmogelijkheden. Op het moment dat het onderzoek is afgerond, wordt er een besluit genomen met betrekking tot de meest passende onderwijssetting en zal dit in een gesprek worden toegelicht.

GROEIDOCUMENT

Op het moment dat een kind gedurende de schoolloopbaan extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit -in samenspraak met de ouders- vastgelegd in het groeidocument. Bij elke stap in de 1”?Onderwijsroute is er afstemming met de ouders. De afspraken worden structureel aangevuld in het groeidocument, zodat de onderwijsbehoefte van de leerling en de ingezette acties bijgehouden worden. Het groeidocument vormt de basis voor een eventueel ondersteuningsarrangement of verwijzing naar speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Wilt u meer weten over Passend Onderwijs, dan kunt ook de site www.passendonderwijs.nl of www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl bezoeken. Verder kunt u uiteraard ook in contact treden met de directie van de school.