Op basisschool Lambertus werken we aan onderwijs om onze leerlingen vol vertrouwen de toekomst in te laten gaan.

Groep 1/2 en 2/3

Op onze school is een groep 1/2 en een groep 2/3. Hierin zitten kinderen in de leeftijd van 4, 5, 6 en 7 jaar. Beide groepen werken intensief samen. We willen met ons onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de kinderen zich het best ontwikkelen als ze zich veilig en vertrouwd voelen in de groep. Vanuit die veilige basis proberen we de kinderen steeds een stapje verder te brengen in hun ontwikkeling. Dit doen we onder andere door middel van de weekopdrachten. Deze kunnen variëren van het spelen in de hoeken tot taal-, schrijf- en rekenopdrachten. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau van de kinderen. We proberen de kinderen uit te dagen tot activiteiten waarbij het spelen een lerend karakter krijgt. Al deze ontwikkelingsaspecten komen terug in de thema’s die we de kinderen aanbieden.

Groep 4 t/m 8

Kinderen van nagenoeg dezelfde leeftijd zitten in groepen bij elkaar. We houden in alle groepen steeds rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Nadat het proces van aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven is afgerond kunnen de kinderen de opgedane kennis en ervaringen verder gaan uitbouwen. Kinderen kunnen, als er voldoende redenen zijn, versnellen in de leerstof, verdiepen, of leerstof wordt compact gemaakt waardoor ruimte is voor andere ontplooiingskansen. Het spreekt vanzelf dat er ook aandacht is voor kinderen die een ander soort hulp nodig hebben. Het sociaal-emotionele aspect krijgt in deze groepen eveneens grote aandacht. Immers, respect voor iedereen, verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en de ander staan hoog bij ons in het vaandel.

De Vreedzame School (DVS)

We voeden onze leerlingen op om zich staande te houden in een steeds veranderende maatschappij. Een samenleving waarin niet alleen de traditionele schoolvakken belangrijk zijn voor succes. Ook sociale en emotionele vaardigheden zijn in hoge mate bepalend voor maatschappelijk welslagen. Omgekeerd heeft onze samenleving burgers nodig die zich zorgzaam en verantwoordelijk opstellen.
Bij ons op school gebruiken we daarom het programma De Vreedzame School, een programma dat er naar streeft om de school en de klas een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt. Wekelijks worden daarom in alle klassen Vreedzame School lessen gegeven, die gedurende de week hun doorwerking hebben op elk moment en in elke situatie.
Het centrale thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen via school een opleiding tot mediator volgen, waarin ze geleerd wordt om in conflictsituaties tot win-win oplossingen te komen. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. En bereiden we onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap.
Meer informatie is te vinden op www.devreedzameschool.nl.

International Primary Curriculum (IPC)

Naast productgericht werken krijgt het procesgericht werken een plaats in de school. IPC is een methode gericht op vaardigheden, die werkt met behulp van thema’s. Aan de hand van een thema leren leerlingen elk op hun eigen niveau en leeftijd verbanden zien, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. Er ontstaat door middel van IPC een actieve leerhouding.
IPC wordt drie middagen per week schoolbreed aangeboden waarbij elk cluster werkt vanuit een gezamenlijk thema.