Op een aantal manieren werkt onze school voortdurend aan kwaliteitsverbetering:

 • Werken met goede methodes.
  Bij de keuze van methodes letten we erop of de methodes voldoen aan de door de minister opgestelde kerndoelen. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende oefenstof in de methode zit voor kinderen met leermoeilijkheden en uitdagende oefenstof voor die kinderen, die wat meer aan kunnen.
 • Goed personeel.
  Zij dragen zorg voor een effectieve en interactieve instructie afgestemd op de groep kinderen die hij/zij begeleidt. Zij zorgen voor een soepel lopende organisatie, een gedegen voorbereiding van het lesaanbod rekening houdend met verschillen die er tussen kinderen zijn. Wekelijks hebben zij clusterbesprekingen waarin zij in nauw overleg de ontwikkelingen van alle kinderen in het cluster volgen. Jaarlijks hebben wij collectieve leermomenten met de leerkrachten tijdens de studiedagen. 
 • Het volgen en analyseren van de resultaten van de kinderen.
  Aan de hand van de gegevens uit verschillende toetsen, passen we ons aanbod in de groep aan.
 • Regelmatig evalueren van het schoolconcept
  Regelmatig bezinnen we ons op ons onderwijs, de methodes en het veranderende kind. Past onze manier van onderwijs geven nog wel bij deze kinderen? 
 • Enquêteren van de ouders en houden van ouderpanels.
  Dit zijn goede instrumenten om informatie te verkrijgen wat er leeft bij de ouders met betrekking tot de schoolaangelegenheden. Deze waardevolle informatie kan worden gebruikt om het gevoerde beleid bij te stellen.
 • Visitatie door collega scholen van de stichting.
  Leden van de kwaliteits-commissie van de stichting bezoeken de scholen van de Stichting Veldvest. Zij toetsen de kwaliteit van de school door het afleggen van klassenbezoeken, het bestuderen van de documenten en door gesprekken met directie en team. 
 • Gesprekken voeren met De Medezeggenschapsraad en verantwoording afleggen.
  De Schoolraad heeft tot taak het beleid van de school inzake onderwijs, personeel en financiën te controleren en mede vorm te geven. Hierdoor leggen wij op die terreinen verantwoording af aan de ouders van de school