Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze geven we aan in onze visie en missie. In de missie is beschreven wat de bestaansreden van basisschool Sint Lambertus is en worden de kernwaarden beschreven van waaruit het team wil werken. Het team wil deze kernwaarden tot uitdrukking brengen in de relatie die het met de betrokkenen heeft. In de paragraaf visie worden de uitgangspunten en koersuitspraken beschreven, die als leidraad worden gehanteerd met betrekking tot de ontwikkeling van de school.

MISSIE

Meer dan alleen leren!

Wij zien basisschool Sint Lambertus als een organisatie voor primair onderwijs die kwalitatief goed onderwijs biedt dat voldoet aan de Wet Primair Onderwijs van de overtuiging dat kinderen een intrinsieke behoefte hebben zich breed te ontwikkelen. Sint Lambertus is naast een leerinstituut ook een ontmoetingsplaats, waar kinderen kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkelen die zij nodig hebben om op hun weg naar volwassenheid passend te presenteren.

Dit dagen we uit door invulling te geven aan vier kernwaarden;

  1. Welbevinden
  2. Betrokkenheid
  3. Verantwoordelijkheid
  4. Ontwikkeling

-als individu: je groeit en je leert je eigen capaciteiten en kwaliteiten ontdekken
-als deelnemer in de groep: je groeit als gever en ontvanger binnen groepsprocessen 

VISIE

Door uitdaging meer ontwikkeling!

Evenals de missie is de visie van basisschool Sint Lambertus tot stand gekomen door met verschillende geledingen binnen de school na te denken  en te spreken over “kwalitatief hoogstaand onderwijs”.

De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de pedagogische opdracht van de school: waartoe willen wij kinderen opvoeden?

Alle betrokkenen binnen de school stellen zich ten doel de kinderen optimaal te  begeleiden bij het ontwikkelen tot sociale, zelfstandige tieners die met zelfvertrouwen starten aan het Voortgezet Onderwijs. Dit brengen zij tot uiting in alle facetten van ons onderwijs.

Onze pedagogische opdracht is meer dan alleen het overdragen van normen en waarden: onze school is een leer-en leefgemeenschap, waarbij de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat. In deze leeromgeving krijgen keuzevrijheid, zingeving en creativiteit een plaats.

Uitgebreidere informatie over de Missie en Visie van onze school kunt u uiteraard vinden in onze schoolgids. Door ons onderwijs in te richten volgens deze uitgangspunten wordt leren vanzelfsprekend en gaan de kinderen er het liefste ook aan het einde van de schooldag nog mee door.

Om onze visie te visualiseren is onderstaande afbeelding gemaakt.