Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen.

Door het, indien mogelijk, volgen van regulier onderwijs worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.
Echter als er niet of nauwelijks ontwikkeling is, wordt er een grens bereikt. De vraag is dan of het nog wel verantwoord is het kind op de basisschool te houden. Het is belangrijk dat het kind kan blijven functioneren in de groep waarin het zit. We proberen op onze school zo goed mogelijk om te gaan met de verschillen die er tussen kinderen zijn, maar belangrijk is ook dat kinderen binnen een groep kunnen blijven functioneren.
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Ook leerlingen met een hoge mate van begaafdheid moeten zich in de eigen groep optimaal kunnen ontwikkelen. Omdat we deze leerlingen extra aanbod geven, dat op hen is toegespitst (“levelwerk”) kunnen we hen binnen onze school de uitdaging bieden, die zij nodig hebben.
Binnen Stichting Veldvest, waar basisschool St. Lambertus onder valt, kunnen bijzonder begaafde kinderen 1 x per week gebruik maken van de bovenschoolse Plusklas.