Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is het hebben van veel contact een heel belangrijk uitgangspunt van de school. Wij informeren U over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken en over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als U ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.

We hebben contact met elkaar door:

  • Nieuws op de website en in de wekelijkse nieuwsbrieven.
  • Intakegesprek: met ouders van een kind, dat voor het eerst onze school zal gaan bezoeken, hebben we een paar weken, voordat het kind op school komt een intakegesprek.
  • Parro: via deze app worden parktische zaken gecommuniceerd, vooral zaken die betrekking hebben op de groep van uw kind. Via deze app worden ook foto's verstuurd en kunt u inschrijven voor oudergesprekken of als hulpouder.
  • Het Ouderportaal van ParnasSys: alle gegevens van en over de leerlingen worden vastgelegd in het adminstratiesysteem ParnasSys. Ouders hebben inloggegevens om deze informatie van hun kind(eren) te lezen.
  • Oudergesprekken: er worden 4 contactmomenten op jaarbasis gepland; september (startgesprek), december, februari, juni. Minimaal 3 maal per jaar is er een contactmoment tussen ouder(s), leerkracht, kind. Dat betekent dat ouder(s)/verzorger(s) samen met de leerkracht afstemmen welke drie gespreksmomenten gepland worden. Uiteraard kunt u ook altijd tussendoor een gesprek aanvragen.
  • Rapporten: de kinderen krijgen 2 x per jaar een rapport mee naar huis en 1 x per jaar de uitslagen van de gemaakte CITO-toetsen.
  • Adviesgesprekken groep 8: in groep 8 gaan de kinderen kiezen voor een vorm van voortgezet onderwijs. Eenmaal en indien nodig tweemaal per jaar, in november en in februari, gaan de leerkracht, de ouders en het kind om de tafel zitten om over dit advies te praten.
  • Informatieavonden: jaarlijks organiseren wij diverse avonden voor u. Soms voor alle ouders, soms voor een deel van de ouders. De onderwerpen van deze avonden zijn heel wisselend en worden ook bepaald in overleg met de Medezeggenschapsraad en/of de Oudervereniging. Het begint altijd met de informatieavonden in augustus/september. De leerkrachten informeren u over datgene, dat zich in de loop van het jaar gaat afspelen in de groep van uw kind.
  • Spreekuur: de directie en de leerkrachten hebben geen speciaal spreekuur. U kunt ons altijd aanspreken en indien nodig maken wij een afspraak.