De doelstelling van de Oudervereniging.
De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten. Een ander doel is het bevorderen en onderhouden van contacten tussen ouders/verzorgers en school.

Wij vergaderen ongeveer 3 x per jaar met (één van) de teamleden op dinsdagavond. In september is er een jaarvergadering, waarin de activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar worden besproken. Alle ouders/verzorgers zijn die avond welkom. Ook bij de andere vergaderingen kunt u aanwezig zijn. De datum staat altijd aangekondigd op de maandkalender van school. Daarnaast komen de commissies zo vaak als nodig is bij elkaar voor de praktische afstemming en organisatie van de activiteiten.

Taken en bevoegdheden van de Oudervereniging

De Oudervereniging is medeverantwoordelijk (in samenwerking met de leerkrachten) voor het organiseren en begeleiden van:

- vieringen (zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen)
- de hoofdluiscontrole
- het brigadieren
- de sport- en speldag
- de schoolreis
- de schoolfotograaf
- en meedenken bij o.a. de organisatie van ouderavonden, ouderpanel en enquête.

Alhoewel de oudervereniging geen formele beslissingsbevoegdheid heeft, verwacht zij toch betrokken te worden bij de besluitvorming door bovengenoemd overleg met de school over belangrijke en minder belangrijke beslissingen.

De ouderbijdrage

Stichting Veldvest vindt het belangrijk om als maatschappelijke organisatie een bijdrage te leveren aan de scholen/ouderverenigingen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Daarom is besloten om vanaf het schooljaar 2023-2024 per leerling een bedrag van
€ 25,= over te maken aan de oudervereniging. De gehele ouderbijdrage komt rechtstreeks aan de leerlingen ten goede.
Voor het schoolreisje en het schoolkamp van groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via lambertus@veldvest.nl.

Hoofdluiscontrole

Na elke vakantie worden alle kinderen in de klas gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt na elke vakantie van minstens 1 week door een aantal ouders van de groep van uw kind. Dit om evt. besmetting zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Wij willen u vragen om ons te helpen door thuis alvast te controleren aan het eind van de vakantie d.m.v. de "natte-kam-methode".
Als er hoofdluis is geconstateerd, krijgen de ouders/verzorgers van het betreffende kind diezelfde dag bericht en de hele klas ontvangt tevens informatie hoe u hoofdluis kunt behandelen. Wanneer u thuis luizen/neten gevonden hebt, dit natuurlijk graag doorgeven aan de leerkracht.
Omdat besmetting alleen plaats vint door haar-haar-contact en niet via kleding o.i.d., worden er op school geen luizenzakken meer opgehangen.
Via deze site (http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis) kunt u de meest recente informatie krijgen over hoofdluis en de bestrijding ervan.

Brigadieren

Elke schooldag staan er 2 ouders en een leerlingen van groep 7/8 bij de oversteekplaats aan de Jan Smulderstraat om de kinderen veilig naar de overkant te brengen.

Dit is 15 minuten voor schooltijd en 15 minuten na schooltijd:
maandag, donderdag en vrijdag: 8.15-8.30 uur en 14.15-14.30 uur
woensdag: 8.15-8.30 uur en 12.30-12.45 uur

Wanneer uw kind ruim 15 minuten voor schooltijd bij de oversteekplaatsen komt, staat er dus nog geen brigadier!!! Door middel van een oproep in de nieuwsbrief worden ouders en leerlingen van groep 8 gevraagd mee te helpen met het brigadieren.
U kunt zich ook zelf opgeven bij Elske de Kok of Metha de Heer.

Contact met de Oudervereniging

Informatie over de oudervereniging kunt vinden op de website van school en daarnaast zullen wij u informeren via de nieuwsbrief. Ook wanneer wij extra hulp nodig hebben, doen wij een oproep (via de leerkrachten) op Parro of in de nieuwsbrief. Wij hopen dat u dit jaar weer bereid bent om ons te ondersteunen, want zonder uw hulp is het onmogelijk om alle activiteiten uit te voeren! Verder kunt u altijd vragen stellen of informatie geven aan één van de ouderverenigingsleden. Wij zijn bereikbaar via email: ov.lambertusschool@hotmail.com .

Leden Oudervereniging

Metha de Heer | voorzitter
Elke van Aaken | penningmeester
Renée Bax
Bart van Herk
Elske de Kok
Inge Liebregts
Tinne van Ginneken
Loes van Aaken
Daniëlle van Aaken
Suzanne Soetens
Cees Rombouts