De doelstelling van de Oudervereniging.
De oudervereniging is opgericht om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij activiteiten van school en het onderwijzend personeel zo goed mogelijk te ondersteunen bij het verzorgen van deze schoolse activiteiten. Een ander doel is het bevorderen en onderhouden van contacten tussen ouders/verzorgers en school.

Ze vergaderen ongeveer 10 x per jaar met (één van) de teamleden op wisselende dagen van de week. In september is er een jaarvergadering, waarin de activiteiten en de financiën van het afgelopen jaar worden besproken. Alle ouders/verzorgers zijn die avond welkom. Ook bij de maandelijkse vergaderingen kunt u aanwezig zijn. De datum staat altijd aangekondigd op de maandkalender van school.

Taken en bevoegdheden van de Oudervereniging

De Oudervereniging is medeverantwoordelijk (in samenwerking met de leerkrachten) voor het organiseren en begeleiden van:

- vieringen (zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen)
- de hoofdluiscontrole
- het brigadieren
- de sport- en speldag
- de schoolreis
- de schoolfotograaf
- en meedenken bij o.a. de organisatie van ouderavonden, ouderpanel en enquête.

Alhoewel de oudervereniging geen formele beslissingsbevoegdheid heeft, verwacht zij toch betrokken te worden bij de besluitvorming door bovengenoemd overleg met de school over belangrijke en minder belangrijke beslissingen.

De ouderbijdrage

Om alle activiteiten uit te kunnen voeren, verwacht de oudervereniging een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 30,- (groep 1-2-3) en € 35,- (groep 4-5-6-7-8) per kind. Dit bedrag wordt o.a. gebruikt voor het schoolreisje, om materialen aan te schaffen, kinderen met Sinterklaas een cadeautje te kunnen geven, bij verschillende activiteiten limonade en iets lekkers aan te bieden en nog meer zaken. Wanneer de ouderbijdrage niet betaald wordt, bestaat de kans dat uw kind niet aan activiteiten kan deelnemen. U krijgt via de mail of via een brief jaarlijks de vraag om de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar over te maken. Het rekeningnummer van de Oudervereniging Lambertusschool is NL48 RBRB 0690193939. Voor instromers geldt een ander bedrag dan hierboven genoemd. Ook dit wordt via de mail, na het instromen van uw kind, via de mail gecommuniceerd.

Hoofdluiscontrole

Na elke vakantie worden alle kinderen in de klas gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt na elke vakantie van minstens 1 week door een aantal ouders van de groep van uw kind. Dit om evt. besmetting zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Wij willen u vragen om ons te helpen door thuis alvast te controleren aan het eind van de vakantie d.m.v. de "natte-kam-methode".
Als er hoofdluis is geconstateerd, krijgen de ouders/verzorgers van het betreffende kind diezelfde dag bericht en de hele klas ontvangt tevens informatie hoe u hoofdluis kunt behandelen. Wanneer u thuis luizen/neten gevonden hebt, dit natuurlijk graag doorgeven aan de leerkracht.
Omdat besmetting alleen plaats vint door haar-haar-contact en niet via kleding o.i.d., worden er op school geen luizenzakken meer opgehangen.
Via deze site (http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis) kunt u de meest recente informatie krijgen over hoofdluis en de bestrijding ervan.

Brigadieren

Elke schooldag staan er 2 ouders en een leerlingen van groep 7/8 bij de oversteekplaats aan de Jan Smulderstraat om de kinderen veilig naar de overkant te brengen.

Dit is 15 minuten voor schooltijd en 15 minuten na schooltijd:
maandag, donderdag en vrijdag: 8.15-8.30 uur en 14.15-14.30 uur
woensdag: 8.15-8.30 uur en 12.30-12.45 uur
Op dinsdag zijn er geen verkeersbrigadiers!!!

Wanneer uw kind ruim 15 minuten voor schooltijd bij de oversteekplaatsen komt, staat er dus nog geen brigadier!!! Door middel van een oproep in de weekbert worden ouders en leerlingen van groep 8 gevraagd mee te helpen met het brigadieren.
U kunt zich ook zelf opgeven bij Elske de Kok en Metha de Heer.

Contact met de Oudervereniging

Informatie over de oudervereniging kunt vinden op de website van school en daarnaast zullen wij u informeren via de weekbert. Ook wanneer wij extra hulp nodig hebben, doen wij een oproep in de weekbert. Wij hopen dat u dit jaar weer bereid bent om ons te ondersteunen, want zonder uw hulp is het onmogelijk om alle activiteiten uit te voeren! Verder kunt u altijd vragen stellen of informatie geven aan één van de ouderverenigingsleden. Wij zijn bereikbaar via email: ov.lambertusschool@hotmail.com .

Leden Oudervereniging

Mascha van Helvoort (2016, penningmeester)
Renée Bax (2018, voorzitter)
Bart van Herk (2018)
Elske de Kok (2018)
Metha de Heer (2019)
Danielle Mandemakers (2019)
Elke van Aaken (2021)
Inge Liebregts (2021)
Tinne van Ginneken (2021)