De MedezeggenschapsRaad (MR) heeft officieel instemmings- en advies be­voegdheden over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Zij adviseren onze school, gevraagd en ongevraagd, over allerlei ‘schoolse’ aange­legenheden.

Het accent van het advies van de medezeggenschapsraad ligt vooral op de be­leidsmatige kant van zaken. Hierbij kun je denken aan onderwer­pen zoals de formatie, het schoolplan, de begroting, tussenschoolseopvang, schooltijden en de communicatie tussen de school en de ouders. De MR bestaat uit drie ouders en uit drie personeelsleden van onze school.

Om een goede mening te kunnen vormen laat de medezeggenschapsraad zich ook adviseren door een aantal ouders. De MR vormt samen met deze ouderadviseurs de SchoolRaad (SR). Op onze school vergaderen de MR en SR meestal samen. Ze vergaderen één keer per maand en als ouder ben je altijd welkom tijdens deze vergaderingen. Op de maandkalender van onze school, op de kalender van het Ouderportaal van Parnassys en in de Weekbert kun je lezen wanneer ze vergaderen. Natuurlijk kun je als ouder ook vragen stellen of onderwerpen aandragen voor de MR/SR. Spreek één van hen gerust aan op het schoolplein of stuur een mailtje. De MR/SR is tenslotte de stem van de ouders in gesprekken met de school.

Ouderleden MR:
Raymond van de Sande (Voorzitter)
Laurens van de Ven

Personeelsleden MR:
Germa Buijvoets
Jasmijn Timmermans
Suzanne Smolders

Ouderadviseurs SR:
John van de Broek
Gepke van Bussel
Karen van Sambeeck

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Onze basisschool St. Lambertus is onderdeel van Stichting Veldvest en alle scholen samen hebben binnen Veldvest weer een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR bespreekt met het Algemeen Bestuur van Veldvest over zaken die voor alle scholen gemeenschappelijk gelden zoals de vaststelling van de vakanties, de financiën en de personele aangelegenheden. Op dit moment is er van onze school niemand lid van deze GMR. 

Mail ons op het dit e-mail adres (sr.sintlambertus@gmail.com), spreek ons aan of bel.