De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten van school. De medezeggenschapsraad (MR) adviseert de school, gevraagd en ongevraagd. De MR wordt bijgestaan door de schoolraad (SR). Zij zijn een klankbord voor de MR en adviseren hen.

Informatie MR/SR

Dit advies kan gaan over bijvoorbeeld:

 • Schooltijden (bijvoorbeeld over het continurooster)
 • Communicatie tussen ouders&school
 • Formatieplan
 • Begroting
 • Tussenschoolse-opvang
 • Schoolplan (meerjarenbeleid van de school)
 • Samenwerking binnen Veldvest

Ouderbetrokkenheid
Als MR/SR ben je de stem van de ouders in gesprekken met de school. Hoe meer stemmen en geluiden wij horen, hoe beter wij ouders kunnen vertegenwoordigen. Als je als ouder ergens tegenaan loopt, laat het ons weten. Pas als het op tafel ligt, kunnen wij er iets mee doen.
Je kunt ons persoonlijk aanspreken of mailen naar (schoolraadsintlambertus@mr.veldvest.nl).

Je mag ook aanschuiven tijdens één van de vergaderingen als er een onderwerp wordt besproken waar je graag over mee wilt praten. Dat stellen wij zeker op prijs. Laat het ons weten !

Op dit moment bestaat onze MR/SR uit:

MR oudergeleding;
Geert van Aaken
Rosita Steltenpool

SR;
Ellen van Aaken
Hanneke Groenen

MR personeelsgeleding;
Marica van Ham
Mieke Haans

Gemeenschappelijk MedezeggenschapsRaad Veldvest (GMR)

De Lambertus is onderdeel van Stichting Veldvest en alle scholen samen hebben binnen Veldvest weer een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR bespreekt met het Algemeen Bestuur van Veldvest over zaken die voor alle scholen gemeenschappelijk gelden zoals:

 • Vaststelling vakanties
 • Begroting Veldvest
 • Jaarplan etc.

Contact opnemen met de MR/SR

Contact opnemen kan door één van ons persoonlijk te benaderen of een email te sturen naar schoolraadsintlambertus@mr.veldvest.nl.

Vergaderdata

 • 11 september 2023
 • 20 november 2023
 • 29 januari 2024
 • 25 maart 2024
 • 13 mei 2024
 • 10 juni 2024

Notulen

Notulen van voorgaande jaren kunnen opgevraagd worden via schoolraadsintlambertus@mr.veldvest.nl