Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt.
Problemen bespreekt u als ouder in eerste instantie met de leerkracht van uw kind. We gaan er vanuit dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en samen met u zoekt naar de beste oplossing.

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u dat bespreken met de leden van het Aansturingsteam.

Bij onvoldoende resultaat kunt u de problematiek bespreken met de interne vetrouwenspersonen van de school. Deze personen zijn door het bestuur benoemd, om er zorg voor te dragen dat klachten van ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld. In overleg met de interne vetrouwenspersonen wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

U kunt ook contact opnemen met één van de externe vertrouwenspersoon van stichting Veldvest. Zij gaat allereerst na of door bemiddeling een oplossing gevonden kan worden. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de besturenorganisatie waarbij de school is aangesloten. De klachtenregeling is te verkrijgen bij het aansturingsteam en bij de interne vetrouwenspersonen.

Bij het meldpunt vertrouwensinspecteur kunt u terecht voor advies en klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld (zoals grove pesterijen). Vanaf 2005 is daaraan toegevoegd: signalen inzake discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en dergelijke.

Interne vertrouwenspersoon:
Marie-José Krol (m.krol@veldvest.nl)

Externe vertrouwenspersoon:

Ingrid Middelkoop
Telefoon: 06-14 80 86 33
Email: Ingrid@deconflictexpert.nl

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. nr. (070) 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs:

Tel. nr. (0900) 111 3 111 (lokaal tarief)
Op werkdagen te bereiken van 08.00-17.00 uur